Albipen-V Dry Syrup

Brand Name: Albipen-V Dry Syrup Generic: Phenoxymethyl Penicillin Potassium BP 2.87g eqv.…